Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shape

Cách chia động từ shape rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shape ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHAPE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shape shaping shaped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shape shape shapes shape shape shape
Hiện tại tiếp diễn am shaping are shaping is shaping are shaping are shaping are shaping
Quá khứ đơn shaped shaped shaped shaped shaped shaped
Quá khứ tiếp diễn was shaping were shaping was shaping were shaping were shaping were shaping
Hiện tại hoàn thành have shaped have shaped has shaped have shaped have shaped have shaped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shaping have been shaping has been shaping have been shaping have been shaping have been shaping
Quá khứ hoàn thành had shaped had shaped had shaped had shaped had shaped had shaped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shaping had been shaping had been shaping had been shaping had been shaping had been shaping
Tương Lai will shape will shape will shape will shape will shape will shape
TL Tiếp Diễn will be shaping will be shaping will be shaping will be shaping will be shaping will be shaping
Tương Lai hoàn thành will have shaped will have shaped will have shaped will have shaped will have shaped will have shaped
TL HT Tiếp Diễn will have been shaping will have been shaping will have been shaping will have been shaping will have been shaping will have been shaping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shape would shape would shape would shape would shape would shape
Conditional Perfect would have shaped would have shaped would have shaped would have shaped would have shaped would have shaped
Conditional Present Progressive would be shaping would be shaping would be shaping would be shaping would be shaping would be shaping
Conditional Perfect Progressive would have been shaping would have been shaping would have been shaping would have been shaping would have been shaping would have been shaping
Present Subjunctive shape shape shape shape shape shape
Past Subjunctive shaped shaped shaped shaped shaped shaped
Past Perfect Subjunctive had shaped had shaped had shaped had shaped had shaped had shaped
Imperative shape Let′s shape shape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button