Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Melt

Cách chia động từ melt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ melt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MELT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to melt melting melted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn melt melt melts melt melt melt
Hiện tại tiếp diễn am melting are melting is melting are melting are melting are melting
Quá khứ đơn melted melted melted melted melted melted
Quá khứ tiếp diễn was melting were melting was melting were melting were melting were melting
Hiện tại hoàn thành have melted have melted has melted have melted have melted have melted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been melting have been melting has been melting have been melting have been melting have been melting
Quá khứ hoàn thành had melted had melted had melted had melted had melted had melted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been melting had been melting had been melting had been melting had been melting had been melting
Tương Lai will melt will melt will melt will melt will melt will melt
TL Tiếp Diễn will be melting will be melting will be melting will be melting will be melting will be melting
Tương Lai hoàn thành will have melted will have melted will have melted will have melted will have melted will have melted
TL HT Tiếp Diễn will have been melting will have been melting will have been melting will have been melting will have been melting will have been melting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would melt would melt would melt would melt would melt would melt
Conditional Perfect would have melted would have melted would have melted would have melted would have melted would have melted
Conditional Present Progressive would be melting would be melting would be melting would be melting would be melting would be melting
Conditional Perfect Progressive would have been melting would have been melting would have been melting would have been melting would have been melting would have been melting
Present Subjunctive melt melt melt melt melt melt
Past Subjunctive melted melted melted melted melted melted
Past Perfect Subjunctive had melted had melted had melted had melted had melted had melted
Imperative melt Let′s melt melt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button