Congratulate

Cách chia động từ congratulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ congratulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONGRATULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to congratulate congratulating congratulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn congratulate congratulate congratulates congratulate congratulate congratulate
Hiện tại tiếp diễn am congratulating are congratulating is congratulating are congratulating are congratulating are congratulating
Quá khứ đơn congratulated congratulated congratulated congratulated congratulated congratulated
Quá khứ tiếp diễn was congratulating were congratulating was congratulating were congratulating were congratulating were congratulating
Hiện tại hoàn thành have congratulated have congratulated has congratulated have congratulated have congratulated have congratulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been congratulating have been congratulating has been congratulating have been congratulating have been congratulating have been congratulating
Quá khứ hoàn thành had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been congratulating had been congratulating had been congratulating had been congratulating had been congratulating had been congratulating
Tương Lai will congratulate will congratulate will congratulate will congratulate will congratulate will congratulate
TL Tiếp Diễn will be congratulating will be congratulating will be congratulating will be congratulating will be congratulating will be congratulating
Tương Lai hoàn thành will have congratulated will have congratulated will have congratulated will have congratulated will have congratulated will have congratulated
TL HT Tiếp Diễn will have been congratulating will have been congratulating will have been congratulating will have been congratulating will have been congratulating will have been congratulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would congratulate would congratulate would congratulate would congratulate would congratulate would congratulate
Conditional Perfect would have congratulated would have congratulated would have congratulated would have congratulated would have congratulated would have congratulated
Conditional Present Progressive would be congratulating would be congratulating would be congratulating would be congratulating would be congratulating would be congratulating
Conditional Perfect Progressive would have been congratulating would have been congratulating would have been congratulating would have been congratulating would have been congratulating would have been congratulating
Present Subjunctive congratulate congratulate congratulate congratulate congratulate congratulate
Past Subjunctive congratulated congratulated congratulated congratulated congratulated congratulated
Past Perfect Subjunctive had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated had congratulated
Imperative congratulate Let′s congratulate congratulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/casual-encounters-singapore/.

Nên đọc
hookup personals
Back to top button