Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Miss

Cách chia động từ miss rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ miss ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to miss missing missed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn miss miss misses miss miss miss
Hiện tại tiếp diễn am missing are missing is missing are missing are missing are missing
Quá khứ đơn missed missed missed missed missed missed
Quá khứ tiếp diễn was missing were missing was missing were missing were missing were missing
Hiện tại hoàn thành have missed have missed has missed have missed have missed have missed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been missing have been missing has been missing have been missing have been missing have been missing
Quá khứ hoàn thành had missed had missed had missed had missed had missed had missed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been missing had been missing had been missing had been missing had been missing had been missing
Tương Lai will miss will miss will miss will miss will miss will miss
TL Tiếp Diễn will be missing will be missing will be missing will be missing will be missing will be missing
Tương Lai hoàn thành will have missed will have missed will have missed will have missed will have missed will have missed
TL HT Tiếp Diễn will have been missing will have been missing will have been missing will have been missing will have been missing will have been missing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would miss would miss would miss would miss would miss would miss
Conditional Perfect would have missed would have missed would have missed would have missed would have missed would have missed
Conditional Present Progressive would be missing would be missing would be missing would be missing would be missing would be missing
Conditional Perfect Progressive would have been missing would have been missing would have been missing would have been missing would have been missing would have been missing
Present Subjunctive miss miss miss miss miss miss
Past Subjunctive missed missed missed missed missed missed
Past Perfect Subjunctive had missed had missed had missed had missed had missed had missed
Imperative miss Let′s miss miss

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button