Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blackmail

Cách chia động từ blackmail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blackmail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLACKMAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blackmail blackmailing blackmailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blackmail blackmail blackmails blackmail blackmail blackmail
Hiện tại tiếp diễn am blackmailing are blackmailing is blackmailing are blackmailing are blackmailing are blackmailing
Quá khứ đơn blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed
Quá khứ tiếp diễn was blackmailing were blackmailing was blackmailing were blackmailing were blackmailing were blackmailing
Hiện tại hoàn thành have blackmailed have blackmailed has blackmailed have blackmailed have blackmailed have blackmailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blackmailing have been blackmailing has been blackmailing have been blackmailing have been blackmailing have been blackmailing
Quá khứ hoàn thành had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blackmailing had been blackmailing had been blackmailing had been blackmailing had been blackmailing had been blackmailing
Tương Lai will blackmail will blackmail will blackmail will blackmail will blackmail will blackmail
TL Tiếp Diễn will be blackmailing will be blackmailing will be blackmailing will be blackmailing will be blackmailing will be blackmailing
Tương Lai hoàn thành will have blackmailed will have blackmailed will have blackmailed will have blackmailed will have blackmailed will have blackmailed
TL HT Tiếp Diễn will have been blackmailing will have been blackmailing will have been blackmailing will have been blackmailing will have been blackmailing will have been blackmailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blackmail would blackmail would blackmail would blackmail would blackmail would blackmail
Conditional Perfect would have blackmailed would have blackmailed would have blackmailed would have blackmailed would have blackmailed would have blackmailed
Conditional Present Progressive would be blackmailing would be blackmailing would be blackmailing would be blackmailing would be blackmailing would be blackmailing
Conditional Perfect Progressive would have been blackmailing would have been blackmailing would have been blackmailing would have been blackmailing would have been blackmailing would have been blackmailing
Present Subjunctive blackmail blackmail blackmail blackmail blackmail blackmail
Past Subjunctive blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed blackmailed
Past Perfect Subjunctive had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed had blackmailed
Imperative blackmail Let′s blackmail blackmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating usa.

Nên đọc
Close
Back to top button