Monopolize

Cách chia động từ monopolize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ monopolize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MONOPOLIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to monopolize monopolizing monopolized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn monopolize monopolize monopolizes monopolize monopolize monopolize
Hiện tại tiếp diễn am monopolizing are monopolizing is monopolizing are monopolizing are monopolizing are monopolizing
Quá khứ đơn monopolized monopolized monopolized monopolized monopolized monopolized
Quá khứ tiếp diễn was monopolizing were monopolizing was monopolizing were monopolizing were monopolizing were monopolizing
Hiện tại hoàn thành have monopolized have monopolized has monopolized have monopolized have monopolized have monopolized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been monopolizing have been monopolizing has been monopolizing have been monopolizing have been monopolizing have been monopolizing
Quá khứ hoàn thành had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been monopolizing had been monopolizing had been monopolizing had been monopolizing had been monopolizing had been monopolizing
Tương Lai will monopolize will monopolize will monopolize will monopolize will monopolize will monopolize
TL Tiếp Diễn will be monopolizing will be monopolizing will be monopolizing will be monopolizing will be monopolizing will be monopolizing
Tương Lai hoàn thành will have monopolized will have monopolized will have monopolized will have monopolized will have monopolized will have monopolized
TL HT Tiếp Diễn will have been monopolizing will have been monopolizing will have been monopolizing will have been monopolizing will have been monopolizing will have been monopolizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would monopolize would monopolize would monopolize would monopolize would monopolize would monopolize
Conditional Perfect would have monopolized would have monopolized would have monopolized would have monopolized would have monopolized would have monopolized
Conditional Present Progressive would be monopolizing would be monopolizing would be monopolizing would be monopolizing would be monopolizing would be monopolizing
Conditional Perfect Progressive would have been monopolizing would have been monopolizing would have been monopolizing would have been monopolizing would have been monopolizing would have been monopolizing
Present Subjunctive monopolize monopolize monopolize monopolize monopolize monopolize
Past Subjunctive monopolized monopolized monopolized monopolized monopolized monopolized
Past Perfect Subjunctive had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized had monopolized
Imperative monopolize Let′s monopolize monopolize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/absolutely-free-dating-sites/.

Nên đọc
adult local dating
Back to top button