Seduce

Cách chia động từ seduce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seduce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEDUCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seduce seducing seduced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seduce seduce seduces seduce seduce seduce
Hiện tại tiếp diễn am seducing are seducing is seducing are seducing are seducing are seducing
Quá khứ đơn seduced seduced seduced seduced seduced seduced
Quá khứ tiếp diễn was seducing were seducing was seducing were seducing were seducing were seducing
Hiện tại hoàn thành have seduced have seduced has seduced have seduced have seduced have seduced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seducing have been seducing has been seducing have been seducing have been seducing have been seducing
Quá khứ hoàn thành had seduced had seduced had seduced had seduced had seduced had seduced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seducing had been seducing had been seducing had been seducing had been seducing had been seducing
Tương Lai will seduce will seduce will seduce will seduce will seduce will seduce
TL Tiếp Diễn will be seducing will be seducing will be seducing will be seducing will be seducing will be seducing
Tương Lai hoàn thành will have seduced will have seduced will have seduced will have seduced will have seduced will have seduced
TL HT Tiếp Diễn will have been seducing will have been seducing will have been seducing will have been seducing will have been seducing will have been seducing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seduce would seduce would seduce would seduce would seduce would seduce
Conditional Perfect would have seduced would have seduced would have seduced would have seduced would have seduced would have seduced
Conditional Present Progressive would be seducing would be seducing would be seducing would be seducing would be seducing would be seducing
Conditional Perfect Progressive would have been seducing would have been seducing would have been seducing would have been seducing would have been seducing would have been seducing
Present Subjunctive seduce seduce seduce seduce seduce seduce
Past Subjunctive seduced seduced seduced seduced seduced seduced
Past Perfect Subjunctive had seduced had seduced had seduced had seduced had seduced had seduced
Imperative seduce Let′s seduce seduce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button