Mother

Cách chia động từ mother rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mother ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOTHER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mother mothering mothered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mother mother mothers mother mother mother
Hiện tại tiếp diễn am mothering are mothering is mothering are mothering are mothering are mothering
Quá khứ đơn mothered mothered mothered mothered mothered mothered
Quá khứ tiếp diễn was mothering were mothering was mothering were mothering were mothering were mothering
Hiện tại hoàn thành have mothered have mothered has mothered have mothered have mothered have mothered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mothering have been mothering has been mothering have been mothering have been mothering have been mothering
Quá khứ hoàn thành had mothered had mothered had mothered had mothered had mothered had mothered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mothering had been mothering had been mothering had been mothering had been mothering had been mothering
Tương Lai will mother will mother will mother will mother will mother will mother
TL Tiếp Diễn will be mothering will be mothering will be mothering will be mothering will be mothering will be mothering
Tương Lai hoàn thành will have mothered will have mothered will have mothered will have mothered will have mothered will have mothered
TL HT Tiếp Diễn will have been mothering will have been mothering will have been mothering will have been mothering will have been mothering will have been mothering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mother would mother would mother would mother would mother would mother
Conditional Perfect would have mothered would have mothered would have mothered would have mothered would have mothered would have mothered
Conditional Present Progressive would be mothering would be mothering would be mothering would be mothering would be mothering would be mothering
Conditional Perfect Progressive would have been mothering would have been mothering would have been mothering would have been mothering would have been mothering would have been mothering
Present Subjunctive mother mother mother mother mother mother
Past Subjunctive mothered mothered mothered mothered mothered mothered
Past Perfect Subjunctive had mothered had mothered had mothered had mothered had mothered had mothered
Imperative mother Let′s mother mother

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button