Swell

Cách chia động từ swell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swell swelling swollen
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swell swell swells swell swell swell
Hiện tại tiếp diễn am swelling are swelling is swelling are swelling are swelling are swelling
Quá khứ đơn swelled swelled swelled swelled swelled swelled
Quá khứ tiếp diễn was swelling were swelling was swelling were swelling were swelling were swelling
Hiện tại hoàn thành have swollen have swollen has swollen have swollen have swollen have swollen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swelling have been swelling has been swelling have been swelling have been swelling have been swelling
Quá khứ hoàn thành had swollen had swollen had swollen had swollen had swollen had swollen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swelling had been swelling had been swelling had been swelling had been swelling had been swelling
Tương Lai will swell will swell will swell will swell will swell will swell
TL Tiếp Diễn will be swelling will be swelling will be swelling will be swelling will be swelling will be swelling
Tương Lai hoàn thành will have swollen will have swollen will have swollen will have swollen will have swollen will have swollen
TL HT Tiếp Diễn will have been swelling will have been swelling will have been swelling will have been swelling will have been swelling will have been swelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swell would swell would swell would swell would swell would swell
Conditional Perfect would have swollen would have swollen would have swollen would have swollen would have swollen would have swollen
Conditional Present Progressive would be swelling would be swelling would be swelling would be swelling would be swelling would be swelling
Conditional Perfect Progressive would have been swelling would have been swelling would have been swelling would have been swelling would have been swelling would have been swelling
Present Subjunctive swell swell swell swell swell swell
Past Subjunctive swelled swelled swelled swelled swelled swelled
Past Perfect Subjunctive had swollen had swollen had swollen had swollen had swollen had swollen
Imperative swell Let′s swell swell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-chubby-guy/.

Nên đọc
Close
Back to top button