Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trot

Cách chia động từ trot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TROT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trot trotting trotted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trot trot trots trot trot trot
Hiện tại tiếp diễn am trotting are trotting is trotting are trotting are trotting are trotting
Quá khứ đơn trotted trotted trotted trotted trotted trotted
Quá khứ tiếp diễn was trotting were trotting was trotting were trotting were trotting were trotting
Hiện tại hoàn thành have trotted have trotted has trotted have trotted have trotted have trotted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trotting have been trotting has been trotting have been trotting have been trotting have been trotting
Quá khứ hoàn thành had trotted had trotted had trotted had trotted had trotted had trotted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trotting had been trotting had been trotting had been trotting had been trotting had been trotting
Tương Lai will trot will trot will trot will trot will trot will trot
TL Tiếp Diễn will be trotting will be trotting will be trotting will be trotting will be trotting will be trotting
Tương Lai hoàn thành will have trotted will have trotted will have trotted will have trotted will have trotted will have trotted
TL HT Tiếp Diễn will have been trotting will have been trotting will have been trotting will have been trotting will have been trotting will have been trotting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trot would trot would trot would trot would trot would trot
Conditional Perfect would have trotted would have trotted would have trotted would have trotted would have trotted would have trotted
Conditional Present Progressive would be trotting would be trotting would be trotting would be trotting would be trotting would be trotting
Conditional Perfect Progressive would have been trotting would have been trotting would have been trotting would have been trotting would have been trotting would have been trotting
Present Subjunctive trot trot trot trot trot trot
Past Subjunctive trotted trotted trotted trotted trotted trotted
Past Perfect Subjunctive had trotted had trotted had trotted had trotted had trotted had trotted
Imperative trot Let′s trot trot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button