Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mutiny

Cách chia động từ mutiny rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mutiny ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUTINY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mutiny mutinying mutinied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mutiny mutiny mutinies mutiny mutiny mutiny
Hiện tại tiếp diễn am mutinying are mutinying is mutinying are mutinying are mutinying are mutinying
Quá khứ đơn mutinied mutinied mutinied mutinied mutinied mutinied
Quá khứ tiếp diễn was mutinying were mutinying was mutinying were mutinying were mutinying were mutinying
Hiện tại hoàn thành have mutinied have mutinied has mutinied have mutinied have mutinied have mutinied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mutinying have been mutinying has been mutinying have been mutinying have been mutinying have been mutinying
Quá khứ hoàn thành had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mutinying had been mutinying had been mutinying had been mutinying had been mutinying had been mutinying
Tương Lai will mutiny will mutiny will mutiny will mutiny will mutiny will mutiny
TL Tiếp Diễn will be mutinying will be mutinying will be mutinying will be mutinying will be mutinying will be mutinying
Tương Lai hoàn thành will have mutinied will have mutinied will have mutinied will have mutinied will have mutinied will have mutinied
TL HT Tiếp Diễn will have been mutinying will have been mutinying will have been mutinying will have been mutinying will have been mutinying will have been mutinying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mutiny would mutiny would mutiny would mutiny would mutiny would mutiny
Conditional Perfect would have mutinied would have mutinied would have mutinied would have mutinied would have mutinied would have mutinied
Conditional Present Progressive would be mutinying would be mutinying would be mutinying would be mutinying would be mutinying would be mutinying
Conditional Perfect Progressive would have been mutinying would have been mutinying would have been mutinying would have been mutinying would have been mutinying would have been mutinying
Present Subjunctive mutiny mutiny mutiny mutiny mutiny mutiny
Past Subjunctive mutinied mutinied mutinied mutinied mutinied mutinied
Past Perfect Subjunctive had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied had mutinied
Imperative mutiny Let′s mutiny mutiny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button