Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Extradite

Cách chia động từ extradite rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ extradite ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXTRADITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to extradite extraditing extradited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn extradite extradite extradites extradite extradite extradite
Hiện tại tiếp diễn am extraditing are extraditing is extraditing are extraditing are extraditing are extraditing
Quá khứ đơn extradited extradited extradited extradited extradited extradited
Quá khứ tiếp diễn was extraditing were extraditing was extraditing were extraditing were extraditing were extraditing
Hiện tại hoàn thành have extradited have extradited has extradited have extradited have extradited have extradited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been extraditing have been extraditing has been extraditing have been extraditing have been extraditing have been extraditing
Quá khứ hoàn thành had extradited had extradited had extradited had extradited had extradited had extradited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been extraditing had been extraditing had been extraditing had been extraditing had been extraditing had been extraditing
Tương Lai will extradite will extradite will extradite will extradite will extradite will extradite
TL Tiếp Diễn will be extraditing will be extraditing will be extraditing will be extraditing will be extraditing will be extraditing
Tương Lai hoàn thành will have extradited will have extradited will have extradited will have extradited will have extradited will have extradited
TL HT Tiếp Diễn will have been extraditing will have been extraditing will have been extraditing will have been extraditing will have been extraditing will have been extraditing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would extradite would extradite would extradite would extradite would extradite would extradite
Conditional Perfect would have extradited would have extradited would have extradited would have extradited would have extradited would have extradited
Conditional Present Progressive would be extraditing would be extraditing would be extraditing would be extraditing would be extraditing would be extraditing
Conditional Perfect Progressive would have been extraditing would have been extraditing would have been extraditing would have been extraditing would have been extraditing would have been extraditing
Present Subjunctive extradite extradite extradite extradite extradite extradite
Past Subjunctive extradited extradited extradited extradited extradited extradited
Past Perfect Subjunctive had extradited had extradited had extradited had extradited had extradited had extradited
Imperative extradite Let′s extradite extradite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button