Nail

Cách chia động từ nail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nail nailing nailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nail nail nails nail nail nail
Hiện tại tiếp diễn am nailing are nailing is nailing are nailing are nailing are nailing
Quá khứ đơn nailed nailed nailed nailed nailed nailed
Quá khứ tiếp diễn was nailing were nailing was nailing were nailing were nailing were nailing
Hiện tại hoàn thành have nailed have nailed has nailed have nailed have nailed have nailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nailing have been nailing has been nailing have been nailing have been nailing have been nailing
Quá khứ hoàn thành had nailed had nailed had nailed had nailed had nailed had nailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nailing had been nailing had been nailing had been nailing had been nailing had been nailing
Tương Lai will nail will nail will nail will nail will nail will nail
TL Tiếp Diễn will be nailing will be nailing will be nailing will be nailing will be nailing will be nailing
Tương Lai hoàn thành will have nailed will have nailed will have nailed will have nailed will have nailed will have nailed
TL HT Tiếp Diễn will have been nailing will have been nailing will have been nailing will have been nailing will have been nailing will have been nailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nail would nail would nail would nail would nail would nail
Conditional Perfect would have nailed would have nailed would have nailed would have nailed would have nailed would have nailed
Conditional Present Progressive would be nailing would be nailing would be nailing would be nailing would be nailing would be nailing
Conditional Perfect Progressive would have been nailing would have been nailing would have been nailing would have been nailing would have been nailing would have been nailing
Present Subjunctive nail nail nail nail nail nail
Past Subjunctive nailed nailed nailed nailed nailed nailed
Past Perfect Subjunctive had nailed had nailed had nailed had nailed had nailed had nailed
Imperative nail Let′s nail nail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button