Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Visit

visit

Cách chia động từ visit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ visit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VISIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to visit visiting visited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn visit visit visits visit visit visit
Hiện tại tiếp diễn am visiting are visiting is visiting are visiting are visiting are visiting
Quá khứ đơn visited visited visited visited visited visited
Quá khứ tiếp diễn was visiting were visiting was visiting were visiting were visiting were visiting
Hiện tại hoàn thành have visited have visited has visited have visited have visited have visited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been visiting have been visiting has been visiting have been visiting have been visiting have been visiting
Quá khứ hoàn thành had visited had visited had visited had visited had visited had visited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been visiting had been visiting had been visiting had been visiting had been visiting had been visiting
Tương Lai will visit will visit will visit will visit will visit will visit
TL Tiếp Diễn will be visiting will be visiting will be visiting will be visiting will be visiting will be visiting
Tương Lai hoàn thành will have visited will have visited will have visited will have visited will have visited will have visited
TL HT Tiếp Diễn will have been visiting will have been visiting will have been visiting will have been visiting will have been visiting will have been visiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would visit would visit would visit would visit would visit would visit
Conditional Perfect would have visited would have visited would have visited would have visited would have visited would have visited
Conditional Present Progressive would be visiting would be visiting would be visiting would be visiting would be visiting would be visiting
Conditional Perfect Progressive would have been visiting would have been visiting would have been visiting would have been visiting would have been visiting would have been visiting
Present Subjunctive visit visit visit visit visit visit
Past Subjunctive visited visited visited visited visited visited
Past Perfect Subjunctive had visited had visited had visited had visited had visited had visited
Imperative visit Let′s visit visit

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button