Captivate

Cách chia động từ captivate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ captivate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAPTIVATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to captivate captivating captivated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn captivate captivate captivates captivate captivate captivate
Hiện tại tiếp diễn am captivating are captivating is captivating are captivating are captivating are captivating
Quá khứ đơn captivated captivated captivated captivated captivated captivated
Quá khứ tiếp diễn was captivating were captivating was captivating were captivating were captivating were captivating
Hiện tại hoàn thành have captivated have captivated has captivated have captivated have captivated have captivated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been captivating have been captivating has been captivating have been captivating have been captivating have been captivating
Quá khứ hoàn thành had captivated had captivated had captivated had captivated had captivated had captivated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been captivating had been captivating had been captivating had been captivating had been captivating had been captivating
Tương Lai will captivate will captivate will captivate will captivate will captivate will captivate
TL Tiếp Diễn will be captivating will be captivating will be captivating will be captivating will be captivating will be captivating
Tương Lai hoàn thành will have captivated will have captivated will have captivated will have captivated will have captivated will have captivated
TL HT Tiếp Diễn will have been captivating will have been captivating will have been captivating will have been captivating will have been captivating will have been captivating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would captivate would captivate would captivate would captivate would captivate would captivate
Conditional Perfect would have captivated would have captivated would have captivated would have captivated would have captivated would have captivated
Conditional Present Progressive would be captivating would be captivating would be captivating would be captivating would be captivating would be captivating
Conditional Perfect Progressive would have been captivating would have been captivating would have been captivating would have been captivating would have been captivating would have been captivating
Present Subjunctive captivate captivate captivate captivate captivate captivate
Past Subjunctive captivated captivated captivated captivated captivated captivated
Past Perfect Subjunctive had captivated had captivated had captivated had captivated had captivated had captivated
Imperative captivate Let′s captivate captivate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button