Note

Cách chia động từ note rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ note ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NOTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to note noting noted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn note note notes note note note
Hiện tại tiếp diễn am noting are noting is noting are noting are noting are noting
Quá khứ đơn noted noted noted noted noted noted
Quá khứ tiếp diễn was noting were noting was noting were noting were noting were noting
Hiện tại hoàn thành have noted have noted has noted have noted have noted have noted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been noting have been noting has been noting have been noting have been noting have been noting
Quá khứ hoàn thành had noted had noted had noted had noted had noted had noted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been noting had been noting had been noting had been noting had been noting had been noting
Tương Lai will note will note will note will note will note will note
TL Tiếp Diễn will be noting will be noting will be noting will be noting will be noting will be noting
Tương Lai hoàn thành will have noted will have noted will have noted will have noted will have noted will have noted
TL HT Tiếp Diễn will have been noting will have been noting will have been noting will have been noting will have been noting will have been noting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would note would note would note would note would note would note
Conditional Perfect would have noted would have noted would have noted would have noted would have noted would have noted
Conditional Present Progressive would be noting would be noting would be noting would be noting would be noting would be noting
Conditional Perfect Progressive would have been noting would have been noting would have been noting would have been noting would have been noting would have been noting
Present Subjunctive note note note note note note
Past Subjunctive noted noted noted noted noted noted
Past Perfect Subjunctive had noted had noted had noted had noted had noted had noted
Imperative note Let′s note note

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button