Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Vegetate

Cách chia động từ vegetate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vegetate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VEGETATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vegetate vegetating vegetated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vegetate vegetate vegetates vegetate vegetate vegetate
Hiện tại tiếp diễn am vegetating are vegetating is vegetating are vegetating are vegetating are vegetating
Quá khứ đơn vegetated vegetated vegetated vegetated vegetated vegetated
Quá khứ tiếp diễn was vegetating were vegetating was vegetating were vegetating were vegetating were vegetating
Hiện tại hoàn thành have vegetated have vegetated has vegetated have vegetated have vegetated have vegetated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vegetating have been vegetating has been vegetating have been vegetating have been vegetating have been vegetating
Quá khứ hoàn thành had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vegetating had been vegetating had been vegetating had been vegetating had been vegetating had been vegetating
Tương Lai will vegetate will vegetate will vegetate will vegetate will vegetate will vegetate
TL Tiếp Diễn will be vegetating will be vegetating will be vegetating will be vegetating will be vegetating will be vegetating
Tương Lai hoàn thành will have vegetated will have vegetated will have vegetated will have vegetated will have vegetated will have vegetated
TL HT Tiếp Diễn will have been vegetating will have been vegetating will have been vegetating will have been vegetating will have been vegetating will have been vegetating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vegetate would vegetate would vegetate would vegetate would vegetate would vegetate
Conditional Perfect would have vegetated would have vegetated would have vegetated would have vegetated would have vegetated would have vegetated
Conditional Present Progressive would be vegetating would be vegetating would be vegetating would be vegetating would be vegetating would be vegetating
Conditional Perfect Progressive would have been vegetating would have been vegetating would have been vegetating would have been vegetating would have been vegetating would have been vegetating
Present Subjunctive vegetate vegetate vegetate vegetate vegetate vegetate
Past Subjunctive vegetated vegetated vegetated vegetated vegetated vegetated
Past Perfect Subjunctive had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated had vegetated
Imperative vegetate Let′s vegetate vegetate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating an aquarius.

Nên đọc
Close
Back to top button