Operate

Cách chia động từ operate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ operate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OPERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to operate operating operated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn operate operate operates operate operate operate
Hiện tại tiếp diễn am operating are operating is operating are operating are operating are operating
Quá khứ đơn operated operated operated operated operated operated
Quá khứ tiếp diễn was operating were operating was operating were operating were operating were operating
Hiện tại hoàn thành have operated have operated has operated have operated have operated have operated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been operating have been operating has been operating have been operating have been operating have been operating
Quá khứ hoàn thành had operated had operated had operated had operated had operated had operated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been operating had been operating had been operating had been operating had been operating had been operating
Tương Lai will operate will operate will operate will operate will operate will operate
TL Tiếp Diễn will be operating will be operating will be operating will be operating will be operating will be operating
Tương Lai hoàn thành will have operated will have operated will have operated will have operated will have operated will have operated
TL HT Tiếp Diễn will have been operating will have been operating will have been operating will have been operating will have been operating will have been operating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would operate would operate would operate would operate would operate would operate
Conditional Perfect would have operated would have operated would have operated would have operated would have operated would have operated
Conditional Present Progressive would be operating would be operating would be operating would be operating would be operating would be operating
Conditional Perfect Progressive would have been operating would have been operating would have been operating would have been operating would have been operating would have been operating
Present Subjunctive operate operate operate operate operate operate
Past Subjunctive operated operated operated operated operated operated
Past Perfect Subjunctive had operated had operated had operated had operated had operated had operated
Imperative operate Let′s operate operate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating cambridge.

Back to top button