Own

Cách chia động từ own rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ own ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OWN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to own owning owned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn own own owns own own own
Hiện tại tiếp diễn am owning are owning is owning are owning are owning are owning
Quá khứ đơn owned owned owned owned owned owned
Quá khứ tiếp diễn was owning were owning was owning were owning were owning were owning
Hiện tại hoàn thành have owned have owned has owned have owned have owned have owned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been owning have been owning has been owning have been owning have been owning have been owning
Quá khứ hoàn thành had owned had owned had owned had owned had owned had owned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been owning had been owning had been owning had been owning had been owning had been owning
Tương Lai will own will own will own will own will own will own
TL Tiếp Diễn will be owning will be owning will be owning will be owning will be owning will be owning
Tương Lai hoàn thành will have owned will have owned will have owned will have owned will have owned will have owned
TL HT Tiếp Diễn will have been owning will have been owning will have been owning will have been owning will have been owning will have been owning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would own would own would own would own would own would own
Conditional Perfect would have owned would have owned would have owned would have owned would have owned would have owned
Conditional Present Progressive would be owning would be owning would be owning would be owning would be owning would be owning
Conditional Perfect Progressive would have been owning would have been owning would have been owning would have been owning would have been owning would have been owning
Present Subjunctive own own own own own own
Past Subjunctive owned owned owned owned owned owned
Past Perfect Subjunctive had owned had owned had owned had owned had owned had owned
Imperative own Let′s own own

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button