Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Exterminate

Cách chia động từ exterminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ exterminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXTERMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to exterminate exterminating exterminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn exterminate exterminate exterminates exterminate exterminate exterminate
Hiện tại tiếp diễn am exterminating are exterminating is exterminating are exterminating are exterminating are exterminating
Quá khứ đơn exterminated exterminated exterminated exterminated exterminated exterminated
Quá khứ tiếp diễn was exterminating were exterminating was exterminating were exterminating were exterminating were exterminating
Hiện tại hoàn thành have exterminated have exterminated has exterminated have exterminated have exterminated have exterminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been exterminating have been exterminating has been exterminating have been exterminating have been exterminating have been exterminating
Quá khứ hoàn thành had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been exterminating had been exterminating had been exterminating had been exterminating had been exterminating had been exterminating
Tương Lai will exterminate will exterminate will exterminate will exterminate will exterminate will exterminate
TL Tiếp Diễn will be exterminating will be exterminating will be exterminating will be exterminating will be exterminating will be exterminating
Tương Lai hoàn thành will have exterminated will have exterminated will have exterminated will have exterminated will have exterminated will have exterminated
TL HT Tiếp Diễn will have been exterminating will have been exterminating will have been exterminating will have been exterminating will have been exterminating will have been exterminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would exterminate would exterminate would exterminate would exterminate would exterminate would exterminate
Conditional Perfect would have exterminated would have exterminated would have exterminated would have exterminated would have exterminated would have exterminated
Conditional Present Progressive would be exterminating would be exterminating would be exterminating would be exterminating would be exterminating would be exterminating
Conditional Perfect Progressive would have been exterminating would have been exterminating would have been exterminating would have been exterminating would have been exterminating would have been exterminating
Present Subjunctive exterminate exterminate exterminate exterminate exterminate exterminate
Past Subjunctive exterminated exterminated exterminated exterminated exterminated exterminated
Past Perfect Subjunctive had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated had exterminated
Imperative exterminate Let′s exterminate exterminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button