Peck

Cách chia động từ peck rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ peck ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PECK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to peck pecking pecked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn peck peck pecks peck peck peck
Hiện tại tiếp diễn am pecking are pecking is pecking are pecking are pecking are pecking
Quá khứ đơn pecked pecked pecked pecked pecked pecked
Quá khứ tiếp diễn was pecking were pecking was pecking were pecking were pecking were pecking
Hiện tại hoàn thành have pecked have pecked has pecked have pecked have pecked have pecked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pecking have been pecking has been pecking have been pecking have been pecking have been pecking
Quá khứ hoàn thành had pecked had pecked had pecked had pecked had pecked had pecked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pecking had been pecking had been pecking had been pecking had been pecking had been pecking
Tương Lai will peck will peck will peck will peck will peck will peck
TL Tiếp Diễn will be pecking will be pecking will be pecking will be pecking will be pecking will be pecking
Tương Lai hoàn thành will have pecked will have pecked will have pecked will have pecked will have pecked will have pecked
TL HT Tiếp Diễn will have been pecking will have been pecking will have been pecking will have been pecking will have been pecking will have been pecking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would peck would peck would peck would peck would peck would peck
Conditional Perfect would have pecked would have pecked would have pecked would have pecked would have pecked would have pecked
Conditional Present Progressive would be pecking would be pecking would be pecking would be pecking would be pecking would be pecking
Conditional Perfect Progressive would have been pecking would have been pecking would have been pecking would have been pecking would have been pecking would have been pecking
Present Subjunctive peck peck peck peck peck peck
Past Subjunctive pecked pecked pecked pecked pecked pecked
Past Perfect Subjunctive had pecked had pecked had pecked had pecked had pecked had pecked
Imperative peck Let′s peck peck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button