Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

State

Cách chia động từ state rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ state ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to state stating stated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn state state states state state state
Hiện tại tiếp diễn am stating are stating is stating are stating are stating are stating
Quá khứ đơn stated stated stated stated stated stated
Quá khứ tiếp diễn was stating were stating was stating were stating were stating were stating
Hiện tại hoàn thành have stated have stated has stated have stated have stated have stated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stating have been stating has been stating have been stating have been stating have been stating
Quá khứ hoàn thành had stated had stated had stated had stated had stated had stated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stating had been stating had been stating had been stating had been stating had been stating
Tương Lai will state will state will state will state will state will state
TL Tiếp Diễn will be stating will be stating will be stating will be stating will be stating will be stating
Tương Lai hoàn thành will have stated will have stated will have stated will have stated will have stated will have stated
TL HT Tiếp Diễn will have been stating will have been stating will have been stating will have been stating will have been stating will have been stating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would state would state would state would state would state would state
Conditional Perfect would have stated would have stated would have stated would have stated would have stated would have stated
Conditional Present Progressive would be stating would be stating would be stating would be stating would be stating would be stating
Conditional Perfect Progressive would have been stating would have been stating would have been stating would have been stating would have been stating would have been stating
Present Subjunctive state state state state state state
Past Subjunctive stated stated stated stated stated stated
Past Perfect Subjunctive had stated had stated had stated had stated had stated had stated
Imperative state Let′s state state

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hookup-sites-australia/.

Nên đọc
Close
Back to top button