Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drain

Cách chia động từ drain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drain draining drained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drain drain drains drain drain drain
Hiện tại tiếp diễn am draining are draining is draining are draining are draining are draining
Quá khứ đơn drained drained drained drained drained drained
Quá khứ tiếp diễn was draining were draining was draining were draining were draining were draining
Hiện tại hoàn thành have drained have drained has drained have drained have drained have drained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been draining have been draining has been draining have been draining have been draining have been draining
Quá khứ hoàn thành had drained had drained had drained had drained had drained had drained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been draining had been draining had been draining had been draining had been draining had been draining
Tương Lai will drain will drain will drain will drain will drain will drain
TL Tiếp Diễn will be draining will be draining will be draining will be draining will be draining will be draining
Tương Lai hoàn thành will have drained will have drained will have drained will have drained will have drained will have drained
TL HT Tiếp Diễn will have been draining will have been draining will have been draining will have been draining will have been draining will have been draining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drain would drain would drain would drain would drain would drain
Conditional Perfect would have drained would have drained would have drained would have drained would have drained would have drained
Conditional Present Progressive would be draining would be draining would be draining would be draining would be draining would be draining
Conditional Perfect Progressive would have been draining would have been draining would have been draining would have been draining would have been draining would have been draining
Present Subjunctive drain drain drain drain drain drain
Past Subjunctive drained drained drained drained drained drained
Past Perfect Subjunctive had drained had drained had drained had drained had drained had drained
Imperative drain Let′s drain drain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating an older lady.

Nên đọc
Close
Back to top button