Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Elapse

Cách chia động từ elapse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ elapse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ELAPSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to elapse elapsing elapsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn elapse elapse elapses elapse elapse elapse
Hiện tại tiếp diễn am elapsing are elapsing is elapsing are elapsing are elapsing are elapsing
Quá khứ đơn elapsed elapsed elapsed elapsed elapsed elapsed
Quá khứ tiếp diễn was elapsing were elapsing was elapsing were elapsing were elapsing were elapsing
Hiện tại hoàn thành have elapsed have elapsed has elapsed have elapsed have elapsed have elapsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been elapsing have been elapsing has been elapsing have been elapsing have been elapsing have been elapsing
Quá khứ hoàn thành had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been elapsing had been elapsing had been elapsing had been elapsing had been elapsing had been elapsing
Tương Lai will elapse will elapse will elapse will elapse will elapse will elapse
TL Tiếp Diễn will be elapsing will be elapsing will be elapsing will be elapsing will be elapsing will be elapsing
Tương Lai hoàn thành will have elapsed will have elapsed will have elapsed will have elapsed will have elapsed will have elapsed
TL HT Tiếp Diễn will have been elapsing will have been elapsing will have been elapsing will have been elapsing will have been elapsing will have been elapsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would elapse would elapse would elapse would elapse would elapse would elapse
Conditional Perfect would have elapsed would have elapsed would have elapsed would have elapsed would have elapsed would have elapsed
Conditional Present Progressive would be elapsing would be elapsing would be elapsing would be elapsing would be elapsing would be elapsing
Conditional Perfect Progressive would have been elapsing would have been elapsing would have been elapsing would have been elapsing would have been elapsing would have been elapsing
Present Subjunctive elapse elapse elapse elapse elapse elapse
Past Subjunctive elapsed elapsed elapsed elapsed elapsed elapsed
Past Perfect Subjunctive had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed had elapsed
Imperative elapse Let′s elapse elapse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. untrue dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button