Perform

Cách chia động từ perform rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perform ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERFORM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perform performing performed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perform perform performs perform perform perform
Hiện tại tiếp diễn am performing are performing is performing are performing are performing are performing
Quá khứ đơn performed performed performed performed performed performed
Quá khứ tiếp diễn was performing were performing was performing were performing were performing were performing
Hiện tại hoàn thành have performed have performed has performed have performed have performed have performed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been performing have been performing has been performing have been performing have been performing have been performing
Quá khứ hoàn thành had performed had performed had performed had performed had performed had performed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been performing had been performing had been performing had been performing had been performing had been performing
Tương Lai will perform will perform will perform will perform will perform will perform
TL Tiếp Diễn will be performing will be performing will be performing will be performing will be performing will be performing
Tương Lai hoàn thành will have performed will have performed will have performed will have performed will have performed will have performed
TL HT Tiếp Diễn will have been performing will have been performing will have been performing will have been performing will have been performing will have been performing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perform would perform would perform would perform would perform would perform
Conditional Perfect would have performed would have performed would have performed would have performed would have performed would have performed
Conditional Present Progressive would be performing would be performing would be performing would be performing would be performing would be performing
Conditional Perfect Progressive would have been performing would have been performing would have been performing would have been performing would have been performing would have been performing
Present Subjunctive perform perform perform perform perform perform
Past Subjunctive performed performed performed performed performed performed
Past Perfect Subjunctive had performed had performed had performed had performed had performed had performed
Imperative perform Let′s perform perform

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button