Permit

Cách chia động từ permit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ permit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to permit permitting permitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn permit permit permits permit permit permit
Hiện tại tiếp diễn am permitting are permitting is permitting are permitting are permitting are permitting
Quá khứ đơn permitted permitted permitted permitted permitted permitted
Quá khứ tiếp diễn was permitting were permitting was permitting were permitting were permitting were permitting
Hiện tại hoàn thành have permitted have permitted has permitted have permitted have permitted have permitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been permitting have been permitting has been permitting have been permitting have been permitting have been permitting
Quá khứ hoàn thành had permitted had permitted had permitted had permitted had permitted had permitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been permitting had been permitting had been permitting had been permitting had been permitting had been permitting
Tương Lai will permit will permit will permit will permit will permit will permit
TL Tiếp Diễn will be permitting will be permitting will be permitting will be permitting will be permitting will be permitting
Tương Lai hoàn thành will have permitted will have permitted will have permitted will have permitted will have permitted will have permitted
TL HT Tiếp Diễn will have been permitting will have been permitting will have been permitting will have been permitting will have been permitting will have been permitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would permit would permit would permit would permit would permit would permit
Conditional Perfect would have permitted would have permitted would have permitted would have permitted would have permitted would have permitted
Conditional Present Progressive would be permitting would be permitting would be permitting would be permitting would be permitting would be permitting
Conditional Perfect Progressive would have been permitting would have been permitting would have been permitting would have been permitting would have been permitting would have been permitting
Present Subjunctive permit permit permit permit permit permit
Past Subjunctive permitted permitted permitted permitted permitted permitted
Past Perfect Subjunctive had permitted had permitted had permitted had permitted had permitted had permitted
Imperative permit Let′s permit permit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles in killeen.

Nên đọc
Close
Back to top button