Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enumerate

Cách chia động từ enumerate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enumerate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENUMERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enumerate enumerating enumerated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enumerate enumerate enumerates enumerate enumerate enumerate
Hiện tại tiếp diễn am enumerating are enumerating is enumerating are enumerating are enumerating are enumerating
Quá khứ đơn enumerated enumerated enumerated enumerated enumerated enumerated
Quá khứ tiếp diễn was enumerating were enumerating was enumerating were enumerating were enumerating were enumerating
Hiện tại hoàn thành have enumerated have enumerated has enumerated have enumerated have enumerated have enumerated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enumerating have been enumerating has been enumerating have been enumerating have been enumerating have been enumerating
Quá khứ hoàn thành had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enumerating had been enumerating had been enumerating had been enumerating had been enumerating had been enumerating
Tương Lai will enumerate will enumerate will enumerate will enumerate will enumerate will enumerate
TL Tiếp Diễn will be enumerating will be enumerating will be enumerating will be enumerating will be enumerating will be enumerating
Tương Lai hoàn thành will have enumerated will have enumerated will have enumerated will have enumerated will have enumerated will have enumerated
TL HT Tiếp Diễn will have been enumerating will have been enumerating will have been enumerating will have been enumerating will have been enumerating will have been enumerating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enumerate would enumerate would enumerate would enumerate would enumerate would enumerate
Conditional Perfect would have enumerated would have enumerated would have enumerated would have enumerated would have enumerated would have enumerated
Conditional Present Progressive would be enumerating would be enumerating would be enumerating would be enumerating would be enumerating would be enumerating
Conditional Perfect Progressive would have been enumerating would have been enumerating would have been enumerating would have been enumerating would have been enumerating would have been enumerating
Present Subjunctive enumerate enumerate enumerate enumerate enumerate enumerate
Past Subjunctive enumerated enumerated enumerated enumerated enumerated enumerated
Past Perfect Subjunctive had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated had enumerated
Imperative enumerate Let′s enumerate enumerate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/adult-matchmaking/.

Nên đọc
Close
Back to top button