Persist

Cách chia động từ persist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ persist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERSIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to persist persisting persisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn persist persist persists persist persist persist
Hiện tại tiếp diễn am persisting are persisting is persisting are persisting are persisting are persisting
Quá khứ đơn persisted persisted persisted persisted persisted persisted
Quá khứ tiếp diễn was persisting were persisting was persisting were persisting were persisting were persisting
Hiện tại hoàn thành have persisted have persisted has persisted have persisted have persisted have persisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been persisting have been persisting has been persisting have been persisting have been persisting have been persisting
Quá khứ hoàn thành had persisted had persisted had persisted had persisted had persisted had persisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been persisting had been persisting had been persisting had been persisting had been persisting had been persisting
Tương Lai will persist will persist will persist will persist will persist will persist
TL Tiếp Diễn will be persisting will be persisting will be persisting will be persisting will be persisting will be persisting
Tương Lai hoàn thành will have persisted will have persisted will have persisted will have persisted will have persisted will have persisted
TL HT Tiếp Diễn will have been persisting will have been persisting will have been persisting will have been persisting will have been persisting will have been persisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would persist would persist would persist would persist would persist would persist
Conditional Perfect would have persisted would have persisted would have persisted would have persisted would have persisted would have persisted
Conditional Present Progressive would be persisting would be persisting would be persisting would be persisting would be persisting would be persisting
Conditional Perfect Progressive would have been persisting would have been persisting would have been persisting would have been persisting would have been persisting would have been persisting
Present Subjunctive persist persist persist persist persist persist
Past Subjunctive persisted persisted persisted persisted persisted persisted
Past Perfect Subjunctive had persisted had persisted had persisted had persisted had persisted had persisted
Imperative persist Let′s persist persist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best dating sites right now.

Nên đọc
Close
Back to top button