Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pilot

Cách chia động từ pilot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pilot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PILOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pilot piloting piloted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pilot pilot pilots pilot pilot pilot
Hiện tại tiếp diễn am piloting are piloting is piloting are piloting are piloting are piloting
Quá khứ đơn piloted piloted piloted piloted piloted piloted
Quá khứ tiếp diễn was piloting were piloting was piloting were piloting were piloting were piloting
Hiện tại hoàn thành have piloted have piloted has piloted have piloted have piloted have piloted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been piloting have been piloting has been piloting have been piloting have been piloting have been piloting
Quá khứ hoàn thành had piloted had piloted had piloted had piloted had piloted had piloted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been piloting had been piloting had been piloting had been piloting had been piloting had been piloting
Tương Lai will pilot will pilot will pilot will pilot will pilot will pilot
TL Tiếp Diễn will be piloting will be piloting will be piloting will be piloting will be piloting will be piloting
Tương Lai hoàn thành will have piloted will have piloted will have piloted will have piloted will have piloted will have piloted
TL HT Tiếp Diễn will have been piloting will have been piloting will have been piloting will have been piloting will have been piloting will have been piloting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pilot would pilot would pilot would pilot would pilot would pilot
Conditional Perfect would have piloted would have piloted would have piloted would have piloted would have piloted would have piloted
Conditional Present Progressive would be piloting would be piloting would be piloting would be piloting would be piloting would be piloting
Conditional Perfect Progressive would have been piloting would have been piloting would have been piloting would have been piloting would have been piloting would have been piloting
Present Subjunctive pilot pilot pilot pilot pilot pilot
Past Subjunctive piloted piloted piloted piloted piloted piloted
Past Perfect Subjunctive had piloted had piloted had piloted had piloted had piloted had piloted
Imperative pilot Let′s pilot pilot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button