Pin

Cách chia động từ pin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pin pining pined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pin pin pins pin pin pin
Hiện tại tiếp diễn am pining are pining is pining are pining are pining are pining
Quá khứ đơn pined pined pined pined pined pined
Quá khứ tiếp diễn was pining were pining was pining were pining were pining were pining
Hiện tại hoàn thành have pined have pined has pined have pined have pined have pined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pining have been pining has been pining have been pining have been pining have been pining
Quá khứ hoàn thành had pined had pined had pined had pined had pined had pined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pining had been pining had been pining had been pining had been pining had been pining
Tương Lai will pin will pin will pin will pin will pin will pin
TL Tiếp Diễn will be pining will be pining will be pining will be pining will be pining will be pining
Tương Lai hoàn thành will have pined will have pined will have pined will have pined will have pined will have pined
TL HT Tiếp Diễn will have been pining will have been pining will have been pining will have been pining will have been pining will have been pining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pin would pin would pin would pin would pin would pin
Conditional Perfect would have pined would have pined would have pined would have pined would have pined would have pined
Conditional Present Progressive would be pining would be pining would be pining would be pining would be pining would be pining
Conditional Perfect Progressive would have been pining would have been pining would have been pining would have been pining would have been pining would have been pining
Present Subjunctive pin pin pin pin pin pin
Past Subjunctive pined pined pined pined pined pined
Past Perfect Subjunctive had pined had pined had pined had pined had pined had pined
Imperative pin Let′s pin pin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/looking-for-cuckold-boyfriend/.

Back to top button