Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Educe

Cách chia động từ educe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ educe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EDUCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to educe educing educed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn educe educe educes educe educe educe
Hiện tại tiếp diễn am educing are educing is educing are educing are educing are educing
Quá khứ đơn educed educed educed educed educed educed
Quá khứ tiếp diễn was educing were educing was educing were educing were educing were educing
Hiện tại hoàn thành have educed have educed has educed have educed have educed have educed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been educing have been educing has been educing have been educing have been educing have been educing
Quá khứ hoàn thành had educed had educed had educed had educed had educed had educed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been educing had been educing had been educing had been educing had been educing had been educing
Tương Lai will educe will educe will educe will educe will educe will educe
TL Tiếp Diễn will be educing will be educing will be educing will be educing will be educing will be educing
Tương Lai hoàn thành will have educed will have educed will have educed will have educed will have educed will have educed
TL HT Tiếp Diễn will have been educing will have been educing will have been educing will have been educing will have been educing will have been educing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would educe would educe would educe would educe would educe would educe
Conditional Perfect would have educed would have educed would have educed would have educed would have educed would have educed
Conditional Present Progressive would be educing would be educing would be educing would be educing would be educing would be educing
Conditional Perfect Progressive would have been educing would have been educing would have been educing would have been educing would have been educing would have been educing
Present Subjunctive educe educe educe educe educe educe
Past Subjunctive educed educed educed educed educed educed
Past Perfect Subjunctive had educed had educed had educed had educed had educed had educed
Imperative educe Let′s educe educe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button