Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ache

Cách chia động từ ache rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ache ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACHE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ache aching ached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ache ache aches ache ache ache
Hiện tại tiếp diễn am aching are aching is aching are aching are aching are aching
Quá khứ đơn ached ached ached ached ached ached
Quá khứ tiếp diễn was aching were aching was aching were aching were aching were aching
Hiện tại hoàn thành have ached have ached has ached have ached have ached have ached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been aching have been aching has been aching have been aching have been aching have been aching
Quá khứ hoàn thành had ached had ached had ached had ached had ached had ached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been aching had been aching had been aching had been aching had been aching had been aching
Tương Lai will ache will ache will ache will ache will ache will ache
TL Tiếp Diễn will be aching will be aching will be aching will be aching will be aching will be aching
Tương Lai hoàn thành will have ached will have ached will have ached will have ached will have ached will have ached
TL HT Tiếp Diễn will have been aching will have been aching will have been aching will have been aching will have been aching will have been aching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ache would ache would ache would ache would ache would ache
Conditional Perfect would have ached would have ached would have ached would have ached would have ached would have ached
Conditional Present Progressive would be aching would be aching would be aching would be aching would be aching would be aching
Conditional Perfect Progressive would have been aching would have been aching would have been aching would have been aching would have been aching would have been aching
Present Subjunctive ache ache ache ache ache ache
Past Subjunctive ached ached ached ached ached ached
Past Perfect Subjunctive had ached had ached had ached had ached had ached had ached
Imperative ache Let′s ache ache

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating over 50 uk.

Nên đọc
Close
Back to top button