Plait

Cách chia động từ plait rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plait ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLAIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plait plaiting plaited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plait plait plaits plait plait plait
Hiện tại tiếp diễn am plaiting are plaiting is plaiting are plaiting are plaiting are plaiting
Quá khứ đơn plaited plaited plaited plaited plaited plaited
Quá khứ tiếp diễn was plaiting were plaiting was plaiting were plaiting were plaiting were plaiting
Hiện tại hoàn thành have plaited have plaited has plaited have plaited have plaited have plaited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been plaiting have been plaiting has been plaiting have been plaiting have been plaiting have been plaiting
Quá khứ hoàn thành had plaited had plaited had plaited had plaited had plaited had plaited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been plaiting had been plaiting had been plaiting had been plaiting had been plaiting had been plaiting
Tương Lai will plait will plait will plait will plait will plait will plait
TL Tiếp Diễn will be plaiting will be plaiting will be plaiting will be plaiting will be plaiting will be plaiting
Tương Lai hoàn thành will have plaited will have plaited will have plaited will have plaited will have plaited will have plaited
TL HT Tiếp Diễn will have been plaiting will have been plaiting will have been plaiting will have been plaiting will have been plaiting will have been plaiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plait would plait would plait would plait would plait would plait
Conditional Perfect would have plaited would have plaited would have plaited would have plaited would have plaited would have plaited
Conditional Present Progressive would be plaiting would be plaiting would be plaiting would be plaiting would be plaiting would be plaiting
Conditional Perfect Progressive would have been plaiting would have been plaiting would have been plaiting would have been plaiting would have been plaiting would have been plaiting
Present Subjunctive plait plait plait plait plait plait
Past Subjunctive plaited plaited plaited plaited plaited plaited
Past Perfect Subjunctive had plaited had plaited had plaited had plaited had plaited had plaited
Imperative plait Let′s plait plait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a retired military man.

Nên đọc
Close
Back to top button