Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pluck

Cách chia động từ pluck rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pluck ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLUCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pluck plucking plucked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pluck pluck plucks pluck pluck pluck
Hiện tại tiếp diễn am plucking are plucking is plucking are plucking are plucking are plucking
Quá khứ đơn plucked plucked plucked plucked plucked plucked
Quá khứ tiếp diễn was plucking were plucking was plucking were plucking were plucking were plucking
Hiện tại hoàn thành have plucked have plucked has plucked have plucked have plucked have plucked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been plucking have been plucking has been plucking have been plucking have been plucking have been plucking
Quá khứ hoàn thành had plucked had plucked had plucked had plucked had plucked had plucked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been plucking had been plucking had been plucking had been plucking had been plucking had been plucking
Tương Lai will pluck will pluck will pluck will pluck will pluck will pluck
TL Tiếp Diễn will be plucking will be plucking will be plucking will be plucking will be plucking will be plucking
Tương Lai hoàn thành will have plucked will have plucked will have plucked will have plucked will have plucked will have plucked
TL HT Tiếp Diễn will have been plucking will have been plucking will have been plucking will have been plucking will have been plucking will have been plucking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pluck would pluck would pluck would pluck would pluck would pluck
Conditional Perfect would have plucked would have plucked would have plucked would have plucked would have plucked would have plucked
Conditional Present Progressive would be plucking would be plucking would be plucking would be plucking would be plucking would be plucking
Conditional Perfect Progressive would have been plucking would have been plucking would have been plucking would have been plucking would have been plucking would have been plucking
Present Subjunctive pluck pluck pluck pluck pluck pluck
Past Subjunctive plucked plucked plucked plucked plucked plucked
Past Perfect Subjunctive had plucked had plucked had plucked had plucked had plucked had plucked
Imperative pluck Let′s pluck pluck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button