Seal

Cách chia động từ seal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seal sealing sealed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seal seal seals seal seal seal
Hiện tại tiếp diễn am sealing are sealing is sealing are sealing are sealing are sealing
Quá khứ đơn sealed sealed sealed sealed sealed sealed
Quá khứ tiếp diễn was sealing were sealing was sealing were sealing were sealing were sealing
Hiện tại hoàn thành have sealed have sealed has sealed have sealed have sealed have sealed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sealing have been sealing has been sealing have been sealing have been sealing have been sealing
Quá khứ hoàn thành had sealed had sealed had sealed had sealed had sealed had sealed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sealing had been sealing had been sealing had been sealing had been sealing had been sealing
Tương Lai will seal will seal will seal will seal will seal will seal
TL Tiếp Diễn will be sealing will be sealing will be sealing will be sealing will be sealing will be sealing
Tương Lai hoàn thành will have sealed will have sealed will have sealed will have sealed will have sealed will have sealed
TL HT Tiếp Diễn will have been sealing will have been sealing will have been sealing will have been sealing will have been sealing will have been sealing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seal would seal would seal would seal would seal would seal
Conditional Perfect would have sealed would have sealed would have sealed would have sealed would have sealed would have sealed
Conditional Present Progressive would be sealing would be sealing would be sealing would be sealing would be sealing would be sealing
Conditional Perfect Progressive would have been sealing would have been sealing would have been sealing would have been sealing would have been sealing would have been sealing
Present Subjunctive seal seal seal seal seal seal
Past Subjunctive sealed sealed sealed sealed sealed sealed
Past Perfect Subjunctive had sealed had sealed had sealed had sealed had sealed had sealed
Imperative seal Let′s seal seal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/red-bluff-singles/.

Nên đọc
Close
Back to top button