Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clean

Cách chia động từ clean rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clean ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLEAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clean cleaning cleaned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clean clean cleans clean clean clean
Hiện tại tiếp diễn am cleaning are cleaning is cleaning are cleaning are cleaning are cleaning
Quá khứ đơn cleaned cleaned cleaned cleaned cleaned cleaned
Quá khứ tiếp diễn was cleaning were cleaning was cleaning were cleaning were cleaning were cleaning
Hiện tại hoàn thành have cleaned have cleaned has cleaned have cleaned have cleaned have cleaned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cleaning have been cleaning has been cleaning have been cleaning have been cleaning have been cleaning
Quá khứ hoàn thành had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cleaning had been cleaning had been cleaning had been cleaning had been cleaning had been cleaning
Tương Lai will clean will clean will clean will clean will clean will clean
TL Tiếp Diễn will be cleaning will be cleaning will be cleaning will be cleaning will be cleaning will be cleaning
Tương Lai hoàn thành will have cleaned will have cleaned will have cleaned will have cleaned will have cleaned will have cleaned
TL HT Tiếp Diễn will have been cleaning will have been cleaning will have been cleaning will have been cleaning will have been cleaning will have been cleaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clean would clean would clean would clean would clean would clean
Conditional Perfect would have cleaned would have cleaned would have cleaned would have cleaned would have cleaned would have cleaned
Conditional Present Progressive would be cleaning would be cleaning would be cleaning would be cleaning would be cleaning would be cleaning
Conditional Perfect Progressive would have been cleaning would have been cleaning would have been cleaning would have been cleaning would have been cleaning would have been cleaning
Present Subjunctive clean clean clean clean clean clean
Past Subjunctive cleaned cleaned cleaned cleaned cleaned cleaned
Past Perfect Subjunctive had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned had cleaned
Imperative clean Let′s clean clean

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button