Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Postulate

Cách chia động từ postulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ postulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POSTULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to postulate postulating postulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn postulate postulate postulates postulate postulate postulate
Hiện tại tiếp diễn am postulating are postulating is postulating are postulating are postulating are postulating
Quá khứ đơn postulated postulated postulated postulated postulated postulated
Quá khứ tiếp diễn was postulating were postulating was postulating were postulating were postulating were postulating
Hiện tại hoàn thành have postulated have postulated has postulated have postulated have postulated have postulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been postulating have been postulating has been postulating have been postulating have been postulating have been postulating
Quá khứ hoàn thành had postulated had postulated had postulated had postulated had postulated had postulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been postulating had been postulating had been postulating had been postulating had been postulating had been postulating
Tương Lai will postulate will postulate will postulate will postulate will postulate will postulate
TL Tiếp Diễn will be postulating will be postulating will be postulating will be postulating will be postulating will be postulating
Tương Lai hoàn thành will have postulated will have postulated will have postulated will have postulated will have postulated will have postulated
TL HT Tiếp Diễn will have been postulating will have been postulating will have been postulating will have been postulating will have been postulating will have been postulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would postulate would postulate would postulate would postulate would postulate would postulate
Conditional Perfect would have postulated would have postulated would have postulated would have postulated would have postulated would have postulated
Conditional Present Progressive would be postulating would be postulating would be postulating would be postulating would be postulating would be postulating
Conditional Perfect Progressive would have been postulating would have been postulating would have been postulating would have been postulating would have been postulating would have been postulating
Present Subjunctive postulate postulate postulate postulate postulate postulate
Past Subjunctive postulated postulated postulated postulated postulated postulated
Past Perfect Subjunctive had postulated had postulated had postulated had postulated had postulated had postulated
Imperative postulate Let′s postulate postulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. just lunch dating.

Nên đọc
Close
Back to top button