Pound

Cách chia động từ pound rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pound ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pound pounding pounded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pound pound pounds pound pound pound
Hiện tại tiếp diễn am pounding are pounding is pounding are pounding are pounding are pounding
Quá khứ đơn pounded pounded pounded pounded pounded pounded
Quá khứ tiếp diễn was pounding were pounding was pounding were pounding were pounding were pounding
Hiện tại hoàn thành have pounded have pounded has pounded have pounded have pounded have pounded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pounding have been pounding has been pounding have been pounding have been pounding have been pounding
Quá khứ hoàn thành had pounded had pounded had pounded had pounded had pounded had pounded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pounding had been pounding had been pounding had been pounding had been pounding had been pounding
Tương Lai will pound will pound will pound will pound will pound will pound
TL Tiếp Diễn will be pounding will be pounding will be pounding will be pounding will be pounding will be pounding
Tương Lai hoàn thành will have pounded will have pounded will have pounded will have pounded will have pounded will have pounded
TL HT Tiếp Diễn will have been pounding will have been pounding will have been pounding will have been pounding will have been pounding will have been pounding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pound would pound would pound would pound would pound would pound
Conditional Perfect would have pounded would have pounded would have pounded would have pounded would have pounded would have pounded
Conditional Present Progressive would be pounding would be pounding would be pounding would be pounding would be pounding would be pounding
Conditional Perfect Progressive would have been pounding would have been pounding would have been pounding would have been pounding would have been pounding would have been pounding
Present Subjunctive pound pound pound pound pound pound
Past Subjunctive pounded pounded pounded pounded pounded pounded
Past Perfect Subjunctive had pounded had pounded had pounded had pounded had pounded had pounded
Imperative pound Let′s pound pound

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button