Predestine

Cách chia động từ predestine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ predestine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREDESTINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to predestine predestining predestined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn predestine predestine predestines predestine predestine predestine
Hiện tại tiếp diễn am predestining are predestining is predestining are predestining are predestining are predestining
Quá khứ đơn predestined predestined predestined predestined predestined predestined
Quá khứ tiếp diễn was predestining were predestining was predestining were predestining were predestining were predestining
Hiện tại hoàn thành have predestined have predestined has predestined have predestined have predestined have predestined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been predestining have been predestining has been predestining have been predestining have been predestining have been predestining
Quá khứ hoàn thành had predestined had predestined had predestined had predestined had predestined had predestined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been predestining had been predestining had been predestining had been predestining had been predestining had been predestining
Tương Lai will predestine will predestine will predestine will predestine will predestine will predestine
TL Tiếp Diễn will be predestining will be predestining will be predestining will be predestining will be predestining will be predestining
Tương Lai hoàn thành will have predestined will have predestined will have predestined will have predestined will have predestined will have predestined
TL HT Tiếp Diễn will have been predestining will have been predestining will have been predestining will have been predestining will have been predestining will have been predestining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would predestine would predestine would predestine would predestine would predestine would predestine
Conditional Perfect would have predestined would have predestined would have predestined would have predestined would have predestined would have predestined
Conditional Present Progressive would be predestining would be predestining would be predestining would be predestining would be predestining would be predestining
Conditional Perfect Progressive would have been predestining would have been predestining would have been predestining would have been predestining would have been predestining would have been predestining
Present Subjunctive predestine predestine predestine predestine predestine predestine
Past Subjunctive predestined predestined predestined predestined predestined predestined
Past Perfect Subjunctive had predestined had predestined had predestined had predestined had predestined had predestined
Imperative predestine Let′s predestine predestine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. couples seeking male.

Nên đọc
Close
Back to top button