Predominate

Cách chia động từ predominate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ predominate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREDOMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to predominate predominating predominated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn predominate predominate predominates predominate predominate predominate
Hiện tại tiếp diễn am predominating are predominating is predominating are predominating are predominating are predominating
Quá khứ đơn predominated predominated predominated predominated predominated predominated
Quá khứ tiếp diễn was predominating were predominating was predominating were predominating were predominating were predominating
Hiện tại hoàn thành have predominated have predominated has predominated have predominated have predominated have predominated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been predominating have been predominating has been predominating have been predominating have been predominating have been predominating
Quá khứ hoàn thành had predominated had predominated had predominated had predominated had predominated had predominated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been predominating had been predominating had been predominating had been predominating had been predominating had been predominating
Tương Lai will predominate will predominate will predominate will predominate will predominate will predominate
TL Tiếp Diễn will be predominating will be predominating will be predominating will be predominating will be predominating will be predominating
Tương Lai hoàn thành will have predominated will have predominated will have predominated will have predominated will have predominated will have predominated
TL HT Tiếp Diễn will have been predominating will have been predominating will have been predominating will have been predominating will have been predominating will have been predominating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would predominate would predominate would predominate would predominate would predominate would predominate
Conditional Perfect would have predominated would have predominated would have predominated would have predominated would have predominated would have predominated
Conditional Present Progressive would be predominating would be predominating would be predominating would be predominating would be predominating would be predominating
Conditional Perfect Progressive would have been predominating would have been predominating would have been predominating would have been predominating would have been predominating would have been predominating
Present Subjunctive predominate predominate predominate predominate predominate predominate
Past Subjunctive predominated predominated predominated predominated predominated predominated
Past Perfect Subjunctive had predominated had predominated had predominated had predominated had predominated had predominated
Imperative predominate Let′s predominate predominate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button