Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Process

Cách chia động từ process rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ process ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROCESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to process processing processed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn process process processes process process process
Hiện tại tiếp diễn am processing are processing is processing are processing are processing are processing
Quá khứ đơn processed processed processed processed processed processed
Quá khứ tiếp diễn was processing were processing was processing were processing were processing were processing
Hiện tại hoàn thành have processed have processed has processed have processed have processed have processed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been processing have been processing has been processing have been processing have been processing have been processing
Quá khứ hoàn thành had processed had processed had processed had processed had processed had processed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been processing had been processing had been processing had been processing had been processing had been processing
Tương Lai will process will process will process will process will process will process
TL Tiếp Diễn will be processing will be processing will be processing will be processing will be processing will be processing
Tương Lai hoàn thành will have processed will have processed will have processed will have processed will have processed will have processed
TL HT Tiếp Diễn will have been processing will have been processing will have been processing will have been processing will have been processing will have been processing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would process would process would process would process would process would process
Conditional Perfect would have processed would have processed would have processed would have processed would have processed would have processed
Conditional Present Progressive would be processing would be processing would be processing would be processing would be processing would be processing
Conditional Perfect Progressive would have been processing would have been processing would have been processing would have been processing would have been processing would have been processing
Present Subjunctive process process process process process process
Past Subjunctive processed processed processed processed processed processed
Past Perfect Subjunctive had processed had processed had processed had processed had processed had processed
Imperative process Let′s process process

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. polygamy dating.

Nên đọc
Close
Back to top button