Contend

Cách chia động từ contend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ contend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONTEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to contend contending contended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn contend contend contends contend contend contend
Hiện tại tiếp diễn am contending are contending is contending are contending are contending are contending
Quá khứ đơn contended contended contended contended contended contended
Quá khứ tiếp diễn was contending were contending was contending were contending were contending were contending
Hiện tại hoàn thành have contended have contended has contended have contended have contended have contended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been contending have been contending has been contending have been contending have been contending have been contending
Quá khứ hoàn thành had contended had contended had contended had contended had contended had contended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been contending had been contending had been contending had been contending had been contending had been contending
Tương Lai will contend will contend will contend will contend will contend will contend
TL Tiếp Diễn will be contending will be contending will be contending will be contending will be contending will be contending
Tương Lai hoàn thành will have contended will have contended will have contended will have contended will have contended will have contended
TL HT Tiếp Diễn will have been contending will have been contending will have been contending will have been contending will have been contending will have been contending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would contend would contend would contend would contend would contend would contend
Conditional Perfect would have contended would have contended would have contended would have contended would have contended would have contended
Conditional Present Progressive would be contending would be contending would be contending would be contending would be contending would be contending
Conditional Perfect Progressive would have been contending would have been contending would have been contending would have been contending would have been contending would have been contending
Present Subjunctive contend contend contend contend contend contend
Past Subjunctive contended contended contended contended contended contended
Past Perfect Subjunctive had contended had contended had contended had contended had contended had contended
Imperative contend Let′s contend contend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button