Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gravel

Cách chia động từ gravel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gravel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRAVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gravel graveling graveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gravel gravel gravels gravel gravel gravel
Hiện tại tiếp diễn am graveling are graveling is graveling are graveling are graveling are graveling
Quá khứ đơn graveled graveled graveled graveled graveled graveled
Quá khứ tiếp diễn was graveling were graveling was graveling were graveling were graveling were graveling
Hiện tại hoàn thành have graveled have graveled has graveled have graveled have graveled have graveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been graveling have been graveling has been graveling have been graveling have been graveling have been graveling
Quá khứ hoàn thành had graveled had graveled had graveled had graveled had graveled had graveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been graveling had been graveling had been graveling had been graveling had been graveling had been graveling
Tương Lai will gravel will gravel will gravel will gravel will gravel will gravel
TL Tiếp Diễn will be graveling will be graveling will be graveling will be graveling will be graveling will be graveling
Tương Lai hoàn thành will have graveled will have graveled will have graveled will have graveled will have graveled will have graveled
TL HT Tiếp Diễn will have been graveling will have been graveling will have been graveling will have been graveling will have been graveling will have been graveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gravel would gravel would gravel would gravel would gravel would gravel
Conditional Perfect would have graveled would have graveled would have graveled would have graveled would have graveled would have graveled
Conditional Present Progressive would be graveling would be graveling would be graveling would be graveling would be graveling would be graveling
Conditional Perfect Progressive would have been graveling would have been graveling would have been graveling would have been graveling would have been graveling would have been graveling
Present Subjunctive gravel gravel gravel gravel gravel gravel
Past Subjunctive graveled graveled graveled graveled graveled graveled
Past Perfect Subjunctive had graveled had graveled had graveled had graveled had graveled had graveled
Imperative gravel Let′s gravel gravel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button