Promulgate

Cách chia động từ promulgate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ promulgate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROMULGATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to promulgate promulgating promulgated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn promulgate promulgate promulgates promulgate promulgate promulgate
Hiện tại tiếp diễn am promulgating are promulgating is promulgating are promulgating are promulgating are promulgating
Quá khứ đơn promulgated promulgated promulgated promulgated promulgated promulgated
Quá khứ tiếp diễn was promulgating were promulgating was promulgating were promulgating were promulgating were promulgating
Hiện tại hoàn thành have promulgated have promulgated has promulgated have promulgated have promulgated have promulgated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been promulgating have been promulgating has been promulgating have been promulgating have been promulgating have been promulgating
Quá khứ hoàn thành had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been promulgating had been promulgating had been promulgating had been promulgating had been promulgating had been promulgating
Tương Lai will promulgate will promulgate will promulgate will promulgate will promulgate will promulgate
TL Tiếp Diễn will be promulgating will be promulgating will be promulgating will be promulgating will be promulgating will be promulgating
Tương Lai hoàn thành will have promulgated will have promulgated will have promulgated will have promulgated will have promulgated will have promulgated
TL HT Tiếp Diễn will have been promulgating will have been promulgating will have been promulgating will have been promulgating will have been promulgating will have been promulgating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would promulgate would promulgate would promulgate would promulgate would promulgate would promulgate
Conditional Perfect would have promulgated would have promulgated would have promulgated would have promulgated would have promulgated would have promulgated
Conditional Present Progressive would be promulgating would be promulgating would be promulgating would be promulgating would be promulgating would be promulgating
Conditional Perfect Progressive would have been promulgating would have been promulgating would have been promulgating would have been promulgating would have been promulgating would have been promulgating
Present Subjunctive promulgate promulgate promulgate promulgate promulgate promulgate
Past Subjunctive promulgated promulgated promulgated promulgated promulgated promulgated
Past Perfect Subjunctive had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated had promulgated
Imperative promulgate Let′s promulgate promulgate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. first grindr hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button