Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Protract

Cách chia động từ protract rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ protract ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROTRACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to protract protracting protracted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn protract protract protracts protract protract protract
Hiện tại tiếp diễn am protracting are protracting is protracting are protracting are protracting are protracting
Quá khứ đơn protracted protracted protracted protracted protracted protracted
Quá khứ tiếp diễn was protracting were protracting was protracting were protracting were protracting were protracting
Hiện tại hoàn thành have protracted have protracted has protracted have protracted have protracted have protracted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been protracting have been protracting has been protracting have been protracting have been protracting have been protracting
Quá khứ hoàn thành had protracted had protracted had protracted had protracted had protracted had protracted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been protracting had been protracting had been protracting had been protracting had been protracting had been protracting
Tương Lai will protract will protract will protract will protract will protract will protract
TL Tiếp Diễn will be protracting will be protracting will be protracting will be protracting will be protracting will be protracting
Tương Lai hoàn thành will have protracted will have protracted will have protracted will have protracted will have protracted will have protracted
TL HT Tiếp Diễn will have been protracting will have been protracting will have been protracting will have been protracting will have been protracting will have been protracting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would protract would protract would protract would protract would protract would protract
Conditional Perfect would have protracted would have protracted would have protracted would have protracted would have protracted would have protracted
Conditional Present Progressive would be protracting would be protracting would be protracting would be protracting would be protracting would be protracting
Conditional Perfect Progressive would have been protracting would have been protracting would have been protracting would have been protracting would have been protracting would have been protracting
Present Subjunctive protract protract protract protract protract protract
Past Subjunctive protracted protracted protracted protracted protracted protracted
Past Perfect Subjunctive had protracted had protracted had protracted had protracted had protracted had protracted
Imperative protract Let′s protract protract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button