Queue

Cách chia động từ queue rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ queue ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUEUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to queue queuing queued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn queue queue queues queue queue queue
Hiện tại tiếp diễn am queuing are queuing is queuing are queuing are queuing are queuing
Quá khứ đơn queued queued queued queued queued queued
Quá khứ tiếp diễn was queuing were queuing was queuing were queuing were queuing were queuing
Hiện tại hoàn thành have queued have queued has queued have queued have queued have queued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been queuing have been queuing has been queuing have been queuing have been queuing have been queuing
Quá khứ hoàn thành had queued had queued had queued had queued had queued had queued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been queuing had been queuing had been queuing had been queuing had been queuing had been queuing
Tương Lai will queue will queue will queue will queue will queue will queue
TL Tiếp Diễn will be queuing will be queuing will be queuing will be queuing will be queuing will be queuing
Tương Lai hoàn thành will have queued will have queued will have queued will have queued will have queued will have queued
TL HT Tiếp Diễn will have been queuing will have been queuing will have been queuing will have been queuing will have been queuing will have been queuing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would queue would queue would queue would queue would queue would queue
Conditional Perfect would have queued would have queued would have queued would have queued would have queued would have queued
Conditional Present Progressive would be queuing would be queuing would be queuing would be queuing would be queuing would be queuing
Conditional Perfect Progressive would have been queuing would have been queuing would have been queuing would have been queuing would have been queuing would have been queuing
Present Subjunctive queue queue queue queue queue queue
Past Subjunctive queued queued queued queued queued queued
Past Perfect Subjunctive had queued had queued had queued had queued had queued had queued
Imperative queue Let′s queue queue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. adult matchmaking.

Nên đọc
Close
Back to top button