Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Race

Cách chia động từ race rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ race ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to race racing raced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn race race races race race race
Hiện tại tiếp diễn am racing are racing is racing are racing are racing are racing
Quá khứ đơn raced raced raced raced raced raced
Quá khứ tiếp diễn was racing were racing was racing were racing were racing were racing
Hiện tại hoàn thành have raced have raced has raced have raced have raced have raced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been racing have been racing has been racing have been racing have been racing have been racing
Quá khứ hoàn thành had raced had raced had raced had raced had raced had raced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been racing had been racing had been racing had been racing had been racing had been racing
Tương Lai will race will race will race will race will race will race
TL Tiếp Diễn will be racing will be racing will be racing will be racing will be racing will be racing
Tương Lai hoàn thành will have raced will have raced will have raced will have raced will have raced will have raced
TL HT Tiếp Diễn will have been racing will have been racing will have been racing will have been racing will have been racing will have been racing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would race would race would race would race would race would race
Conditional Perfect would have raced would have raced would have raced would have raced would have raced would have raced
Conditional Present Progressive would be racing would be racing would be racing would be racing would be racing would be racing
Conditional Perfect Progressive would have been racing would have been racing would have been racing would have been racing would have been racing would have been racing
Present Subjunctive race race race race race race
Past Subjunctive raced raced raced raced raced raced
Past Perfect Subjunctive had raced had raced had raced had raced had raced had raced
Imperative race Let′s race race

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button