Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Spot

Cách chia động từ spot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spot spotting spotted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spot spot spots spot spot spot
Hiện tại tiếp diễn am spotting are spotting is spotting are spotting are spotting are spotting
Quá khứ đơn spotted spotted spotted spotted spotted spotted
Quá khứ tiếp diễn was spotting were spotting was spotting were spotting were spotting were spotting
Hiện tại hoàn thành have spotted have spotted has spotted have spotted have spotted have spotted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spotting have been spotting has been spotting have been spotting have been spotting have been spotting
Quá khứ hoàn thành had spotted had spotted had spotted had spotted had spotted had spotted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spotting had been spotting had been spotting had been spotting had been spotting had been spotting
Tương Lai will spot will spot will spot will spot will spot will spot
TL Tiếp Diễn will be spotting will be spotting will be spotting will be spotting will be spotting will be spotting
Tương Lai hoàn thành will have spotted will have spotted will have spotted will have spotted will have spotted will have spotted
TL HT Tiếp Diễn will have been spotting will have been spotting will have been spotting will have been spotting will have been spotting will have been spotting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spot would spot would spot would spot would spot would spot
Conditional Perfect would have spotted would have spotted would have spotted would have spotted would have spotted would have spotted
Conditional Present Progressive would be spotting would be spotting would be spotting would be spotting would be spotting would be spotting
Conditional Perfect Progressive would have been spotting would have been spotting would have been spotting would have been spotting would have been spotting would have been spotting
Present Subjunctive spot spot spot spot spot spot
Past Subjunctive spotted spotted spotted spotted spotted spotted
Past Perfect Subjunctive had spotted had spotted had spotted had spotted had spotted had spotted
Imperative spot Let′s spot spot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sexual-hookup-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button