Reward

Cách chia động từ reward rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reward ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REWARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reward rewarding rewarded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reward reward rewards reward reward reward
Hiện tại tiếp diễn am rewarding are rewarding is rewarding are rewarding are rewarding are rewarding
Quá khứ đơn rewarded rewarded rewarded rewarded rewarded rewarded
Quá khứ tiếp diễn was rewarding were rewarding was rewarding were rewarding were rewarding were rewarding
Hiện tại hoàn thành have rewarded have rewarded has rewarded have rewarded have rewarded have rewarded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rewarding have been rewarding has been rewarding have been rewarding have been rewarding have been rewarding
Quá khứ hoàn thành had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rewarding had been rewarding had been rewarding had been rewarding had been rewarding had been rewarding
Tương Lai will reward will reward will reward will reward will reward will reward
TL Tiếp Diễn will be rewarding will be rewarding will be rewarding will be rewarding will be rewarding will be rewarding
Tương Lai hoàn thành will have rewarded will have rewarded will have rewarded will have rewarded will have rewarded will have rewarded
TL HT Tiếp Diễn will have been rewarding will have been rewarding will have been rewarding will have been rewarding will have been rewarding will have been rewarding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reward would reward would reward would reward would reward would reward
Conditional Perfect would have rewarded would have rewarded would have rewarded would have rewarded would have rewarded would have rewarded
Conditional Present Progressive would be rewarding would be rewarding would be rewarding would be rewarding would be rewarding would be rewarding
Conditional Perfect Progressive would have been rewarding would have been rewarding would have been rewarding would have been rewarding would have been rewarding would have been rewarding
Present Subjunctive reward reward reward reward reward reward
Past Subjunctive rewarded rewarded rewarded rewarded rewarded rewarded
Past Perfect Subjunctive had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded had rewarded
Imperative reward Let′s reward reward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button