Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rationalize

Cách chia động từ rationalize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rationalize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RATIONALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rationalize rationalizing rationalized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rationalize rationalize rationalizes rationalize rationalize rationalize
Hiện tại tiếp diễn am rationalizing are rationalizing is rationalizing are rationalizing are rationalizing are rationalizing
Quá khứ đơn rationalized rationalized rationalized rationalized rationalized rationalized
Quá khứ tiếp diễn was rationalizing were rationalizing was rationalizing were rationalizing were rationalizing were rationalizing
Hiện tại hoàn thành have rationalized have rationalized has rationalized have rationalized have rationalized have rationalized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rationalizing have been rationalizing has been rationalizing have been rationalizing have been rationalizing have been rationalizing
Quá khứ hoàn thành had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rationalizing had been rationalizing had been rationalizing had been rationalizing had been rationalizing had been rationalizing
Tương Lai will rationalize will rationalize will rationalize will rationalize will rationalize will rationalize
TL Tiếp Diễn will be rationalizing will be rationalizing will be rationalizing will be rationalizing will be rationalizing will be rationalizing
Tương Lai hoàn thành will have rationalized will have rationalized will have rationalized will have rationalized will have rationalized will have rationalized
TL HT Tiếp Diễn will have been rationalizing will have been rationalizing will have been rationalizing will have been rationalizing will have been rationalizing will have been rationalizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rationalize would rationalize would rationalize would rationalize would rationalize would rationalize
Conditional Perfect would have rationalized would have rationalized would have rationalized would have rationalized would have rationalized would have rationalized
Conditional Present Progressive would be rationalizing would be rationalizing would be rationalizing would be rationalizing would be rationalizing would be rationalizing
Conditional Perfect Progressive would have been rationalizing would have been rationalizing would have been rationalizing would have been rationalizing would have been rationalizing would have been rationalizing
Present Subjunctive rationalize rationalize rationalize rationalize rationalize rationalize
Past Subjunctive rationalized rationalized rationalized rationalized rationalized rationalized
Past Perfect Subjunctive had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized had rationalized
Imperative rationalize Let′s rationalize rationalize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. tag dating.

Nên đọc
Close
Back to top button